Vedtægter
for
Rainbow Business Denmark

 


§ 1 - Navn og hjemsted
1-1 Foreningens navn er Rainbow Business Denmark. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

 


§ 2 - Foreningens formål
2-1 Foreningens formål er
- at samle Danmarks LGBT forretnings-, forenings- og organisationsmiljø og at varetage miljøets interesser/promovere miljøet på bedst mulig måde i ind- og udland
- at afholde fælles arrangementer og aktiviteter for medlemmerne

- at arbejde for øget samhandel og udbygning af netværk mellem medlemmerne
- at arbejde for øget samhandel med ikke-medlemmer der har LGBT som en del af målgruppen
- at øge det internationale samarbejde


§ 3 - Foreningens medlemmer
3-1 Som medlemmer kan optages alle virksomheder, foreninger og organisationer med interesse for eller tilknytning til LGBT-miljøet i Danmark.

3-2 Medlemsskab af foreningen kan være følgende typer:
- Corporate virksomheder med mindst 30 beskæftigede
- Selvstændige erhvervsdrivende med under 30 beskæftigede
- Non-profit organisationer og foreninger


§ 4 - Generalforsamling
4-1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4-2 De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, som afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

4-3 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.

4-4 Til beslutning om ændring af disse vedtægter kræves dog, at 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Såfremt der på en generalforsamling konstateres, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer har stemt for et forslag, men at disse ikke udgør mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer, kan der inden 30 dage efter afholdes en ny generalforsamling, og på denne kan samme forslag vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 5
5-1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned.

5-2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde minimum følgende punkter:
       1. Valg af dirigent
       2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år
       3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
       4. Forelæggelse af budget til godkendelse
       5. Indkomne forslag
       6. Fastsættelse af kontingent
       7. Valg af formand for bestyrelsen
       8. Valg af øvrig bestyrelse
       9. Valg af revisor og suppleant
       10. Eventuelt

5-3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt begærer det, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.


§ 6 - Stemmeret ved generalforsamlinger
6-1 Stemmeberettigede på en generalforsamling er alle medlemmer af foreningen. Hvert medlem har 1 stemme. Stemmeretten kan ved skriftlig fuldmagt overdrages til en anden myndig person, der repræsenterer et medlem af foreningen eller til bestyrelsen, dog således at en person maksimalt kan besidde én fuldmagt.

6-2 Kun medlemmer eller en fuldmagtshaver har adgang til en generalforsamling. Er et medlem i restance med bidrag til foreningen på dagen for afholdelse af generalforsamling, er pågældendes stemmeret suspenderet, og bestyrelsen kan nægte vedkommende eller dennes fuldmagtshaver adgang.


§ 7 - Forslag til behandling på generalforsamlinger
7-1 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

7-2 Ethvert medlem kan indstille kandidater til valg til formand og bestyrelsesmedlem. Sådanne forslag skal være indgivet til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.


§ 8 - Indkaldelse til generalforsamling
8-1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen kan ske via E-mail. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden og en fortegnelse over foreningens medlemmer.


§ 9 - Referat fra generalforsamlinger
9-1 Der udarbejdes et beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigent og referent.

 

§ 10 - Bestyrelsen
10-1 Bestyrelsen vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen. Den består af minimum 3 personer, foruden formanden, der vælges særskilt. Genvalg kan finde sted.

10-2 Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved den ordinære generalforsamling eller ved afgang mellem 2 på hinanden følgende generalforsamlinger er under 4 inkl. formanden, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling jf. §5 stk. 3 inden for én måned.

10-3 Bestyrelsen vælger en kasserer, en næstformand og en sekretær af sin midte. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv.


§ 11 - Bestyrelsens arbejde
11-1 Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender, og det påhviler bestyrelsen at sørge for en god og forsvarlig varetagelse af foreningens fælles anliggender, herunder betaling af de udgifter, der er fastsat i det af generalforsamlingen godkendte budget.

11-2 Bestyrelsen kan nedsætte separate styregrupper til at varetage opgaver eller projekter, der hører under formålsbestemmelsen.

11-3 Indbetalinger til foreningen i henhold til budget skal indsættes på foreningens konti i pengeinstitut. På foreningens konti kan der disponeres efter tildelt prokura.


§ 12
12-1 Bestyrelsen indkaldes af formanden, eller i dennes forfald af næstformanden, så ofte der foreligger anledning, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i øvrigt begærer det. Dog skal bestyrelsen mødes minimum hver 3. måned.

12-2 Bestyrelsen kan ved enighed indstille medlemmer, der udviser negativ adfærd overfor LGBT personer til generalforsamlingen med det formål at ekskludere dem af foreningen.

12-3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 1 medlem er til stede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens – eller i dennes forfald næstformandens – stemme udslaget.

12-4 Som fast punkt på et ordinært bestyrelsesmøde redegør kassereren for regnskabsstatus, evt. i form af kasserapport.

12-5 Der udarbejdes referat efter hvert bestyrelsesmøde, som godkendes efterfølgende.


§ 13 - Tegningsret og hæftelse
13-1 Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen og et andet bestyrelsesmedlem.

13-2 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

 

§ 14 - Forretningsfører
14-1 Til varetagelse af foreningens daglige administrative arbejdsopgaver kan bestyrelsen vælge at ansætte en forretningsfører.

14-2 Forretningsføreren deltager på bestyrelsesmøderne, hvis bestyrelsen ønsker det.


§ 15 - Kontingenter og andre bidrag
15-1 Bestyrelsen udarbejder hvert år et forslag til budget for det følgende regnskabsår, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

15-2 Generalforsamlingen fastsætter næste års kontingent således, at der er mulighed for at differentiere dette mellem de forskellige typer medlemskaber, jf. § 3, stk. 2.

15-3 Kontingenter og andre bidrag, indbetales efter påkrav af medlemmerne på foreningens konti. Kontingentet forfalder til betaling hvert år i januar måned.


§ 16 - Revision
16-1 Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst ¼ af foreningens medlemmer, skal revisoren være registreret eller statsautoriseret.

16-2 Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

16-3 I forbindelse med sin revision skal revisoren undersøge, om forretningsgangen er betryggende og angive dette ved godkendelse af årsregnskabet.


§ 17 - Årsregnskabet
17-1 Foreningens regnskabsår er1. juli til 30. juni. Det vedtagne årsregnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.


§ 18 - Foreningens opløsning
18-1 Ophør af foreningen skal gennemføres enten på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes med mindst 30 dages varsel og indeholde forslag til ophør samt forslag til, hvorledes foreningens eventuelle formue skal anvendes; dog således at denne anvendes til støtte inden for det københavnske LGBT-miljø.

18-2 Til vedtagelse af forslag om ophør kræves 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmers stemmer herfor. Såfremt der på generalforsamlingen konstateres, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer har stemt for forslaget, men at disse ikke udgør mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer, skal der inden 30 dage efter afholdes en ny generalforsamling, og på denne kan samme forslag vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.


Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 16. april 2007 med ændringer besluttet på ekstraordinær generalforsamling den 7. maj 2007, ordinær generalforsamling den 17. juni 2015, ekstraordinær generalforsamling den 14. juli 2015 11. marts 2016 og 4. april 2016.

 
Dokumenter

Rainbow Business Denmark
c/o Jailhouse, Studiestræde 12
1455 København K
CVR: 37283169

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk


Antal besøgende: 209601 (denne uge: 4342)